Podręczniki Nowej Ery – jak są napisane?

Funkcja danego podręcznika przejawia się wyłącznie w organizowaniu określonej samodzielnej działalności uczniów o charakterze problemowo-badawczym za pomocą pytań, zadań, zajęć i ćwiczeń. Wykorzystanie funkcji badawczej podręcznika zwykle ma miejsce podczas nauczania. Podręczniki Nowej Ery starają się realizować te wszystkie zadania.

Jak podręczniki Nowej Ery pomaga w pracy nauczyciela?

Organizując zajęcia, nauczyciel może liczyć na wskazówki zawarte w podręczniku, a uczeń nie musi przepisywać poszczególnych informacji podawanych ustnie lub pisanych na tablicy, co skraca czas poświęcony na udaną pracę. Problematyczne treści zawarte w podręczniku Nowej Ery zachęcają uczniów do zdobywania wiedzy poprzez obserwacje i studia. Podręcznik zawiera metodykę dotyczącą współczesnych badań wraz z rodzajami ich wykorzystania. Szczególną rolę w takich przypadkach odgrywają ćwiczenia słowne i rysunkowe poprawnie sformułowane pod kątem dydaktycznym. Polecenia są zwykle umieszczane podczas oglądania tekstu.

Jak podręczniki Nowej Ery wypływają na wyniki uczniów?

Właściwa edycja podręcznika może ogólnie:

 • wpłynąć na postęp w zakresie operacyjnej informacji organicznej i środowiskowej;
 • przyzwyczaić ucznia do korzystania z wiedzy zdobytej w nauce o przyrodzie;
 • opracowywać zagadnienia;
 • rozwiązywać kwestie teoretyczne.

Wymaga to od uczniów łączenia informacji w innej kolejności niż w podręczniku, uzyskania nowych skojarzeń, a także uogólnień. Uzupełnieniem tego zadania są zalecenia i wskazówki, chyba że uczeń znajdzie w tekście gotowe rozwiązania. Pytania, jakie wydawnictwa Nowa Era podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era) zawierają, odgrywają tę samą rolę. Mobilizowanie za ich na podstawie informacji zawartych w podręczniku. Ten rodzaj funkcji polega na dostarczaniu takich ćwiczeń, a także zadań, które rozwijają różne umiejętności, a także stymulują do praktycznych działań.

Podręczniki Nowej Ery – do jakich przedmiotów?

Podręczniki Nowej Ery z chemii i biologii oraz ochrony środowiska przyczyniają się do unowocześnienia metod i strategii uczenia się, po prostu poprzez zaznajamianie uczniów z konkretnymi przykładami, efektywnymi sposobami uczenia się i oferowanie im wskazówek, jak racjonalnie korzystać z tekstu i wyciągać wnioski. Pytania zawarte w podręcznikach do biologii i ochrony środowiska mają podstawowe znaczenie i ułatwiają powtarzanie i łączenie wiedzy, samokontroli, a także samooceny. Pozwalają dostrzec błędy i luki w systemie nabytej wiedzy, rozwijają odpowiednie umiejętności krytycznej samooceny.

Obraz freepik z pl.freepik.com

Czytaj dalej »

Jakie powinny być podręczniki do przedmiotów humanistycznych?

Reforma kształcenia przyniosła kilka ważnych zmian dla szkoły, w tym prawdopodobieństwo wyboru programów nauczania i podręczników. Dlatego nauczyciel stanął przed problemem ich oceny i wyboru tych, które najlepiej pasowaliby do rzeczywistych warunków jego pracy. Wszyscy rozumiemy, że pomimo ujednolicenia wymagań (standardów egzaminacyjnych), metody osiągania tego typu efektywności są bardzo zróżnicowane. Te aspekty wydawnictwa Nowa Era podręczniki starają się brać pod uwagę.

Co więc wziąć pod uwagę przy wyborze podręcznika?

Ogólnie rzecz biorąc, w tych rozważaniach oprócz merytorycznej poprawności, którą posiadają np. Nowa Era podręczniki, należy wziąć pod uwagę:

 • rolę, jaką podręcznik powinien odgrywać w procesie edukacji;
 • jego wielofunkcyjność;
 • proporcje między ilością merytorycznej treści a materiałem edukacyjnym.

Rola podręcznika w nowoczesnych szkołach

Zdanie poprzedzające napisanie egzaminu pokazuje bardzo wyraźnie rozbieżność między ”teorią” – nauką w szkole a ”praktyką” – codzienną aktywnością. Szkoła, niezależnie od wielu zmian, zarówno w obrębie postawionych celów, jak i sposobów ich realizacji, wciąż nie jest w stanie zaspokoić współczesnych potrzeb ucznia. Wydaje się, że jedną z przyczyn tego wciąż nierozwiązanego problemu będzie zbyt mocny dodatek do tradycyjnych procedur dydaktycznych i stereotypów rozważania korzyści dla uczniów. To samo dotyczy konkretnego podręcznika ucznia. Również najlepiej napisana publikacja, w której zwykle pomija się inne możliwości dydaktyczne, jest obecnie rzadko wykorzystywana do osiągania celów współczesnych szkół. Obecnie rola podręcznika jest różnorodna – jego głównym zadaniem jest zawsze wskazywanie sposobów wykorzystania wiedzy, kształtowanie informacji eksploatacyjnych oraz usystematyzowanie informacji najczęściej otrzymywanych przez uczniów pochodzących z innych źródeł, najczęściej spoza szkoły.

Znaczenie podręczników szkolnych

Szczególnie polecany jest podręcznik jako środek dydaktyczny najczęściej stosowany w danym procesie edukacyjnym i to ma bardzo duże znaczenie z wielu względów. Jego skuteczność w uczeniu się nowych treści i kształtowaniu umiejętności zależy od funkcji przypisanych podręcznikowi przez autorów. Funkcje dydaktyczne podręcznika określają najważniejsze cechy jego struktury, zasady doboru informacji edukacyjnych, rozmiar między gotową, prawdziwą wiedzą a pracą do samodzielną pracą oraz między smsem a grafiką.

Szkoła - zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Czytaj dalej »

Jak podręczniki powinny przekazywać wiedzę?

Zmiany w sposobie myślenia następują bardzo powoli. W rezultacie żadna innowacja w strukturze poszczególnych podręczników i ich treści nie powinna być brutalna. Zostaną odrzuceni zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli – w akcie edukacji rewolucja nie działa. Niemniej jednak każdy, kto ma kontakt z piśmiennictwem, od autorów po studentów, ma świadomość konieczności zmiany rozumienia funkcji informacyjnej podręczników. Możemy to zaobserwować w podręcznikach Nowej Ery.

Jakie stoją ograniczenia przed podręcznikami?

Pierwszym może być zalew szczegółów, których nikt nie może pojąć, nawet po to, aby uzyskać wąski zakres. Co więcej, niemożliwe będzie przeniesienie całej wiedzy bezpośrednio do podręczników. Jej tłum nie poprawi efektów kształcenia, a jedynie spowoduje ”szum informacyjny”. Jak dotąd daleko idący dobór treści stał się koniecznością. Jedyna trudność polega na tym, jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy tym asortymencie.

Wielofunkcyjność współczesnych podręczników

Naturalną konsekwencją wymienionych powyżej powodów konieczności modyfikacji podręczników szkolnych będzie ich wielofunkcyjność. Realizacja przy tym założeniu jest możliwa tylko na drodze radykalnej przebudowy formy i istotnego ograniczenia funkcji danych. To np. wydawnictwa Nowa Era podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl przedstawiają. Na szkoleniach proces ten trwa od jakiegoś czasu, dotyczy głównie tekstu i obejmuje:

 • oddzielenie poszczególnych mniej ważnych treści jednak tekstu;
 • przenoszenie szczegółowych informacji z tekstu głównego na margines strony;
 • zatrzymanie szczegółów i mniejsza ilość ważnych treści z tematem;
 • umieszczanie rekomendacji (lub poleceń) dla strony graficznej;
 • łamanie kluczowego tekstu pytaniami dotyczącymi osobistych spostrzeżeń i doświadczeń ucznia;
 • poprzedzić napisanie sprawy pytaniami wskazującymi, jak to przeczytać;
 • zastąpienie obszaru tekstu jakąkolwiek listą statystyczną, obrazkiem, wykresem albo fotografią z połączonym właściwym zestawem ćwiczeń;
 • ograniczanie gotowych twierdzeń i wyjaśnień na korzyść prywatnych myśli ucznia.

Znaczenie innych funkcji w edukacji

Wszystkie wymienione rodzaje ograniczania funkcji informacyjnej występują już w podręcznikach do przeznaczonych do użytku szkolnego od co najmniej dwudziestu lat. Te również, choć z bardzo odmiennym znaczeniem, mają na celu dowolne stopniowe przejście z funkcją informacyjną bezpośrednio do innych możliwości podręcznikowych, głównie badawczych, samokształceniowych, a także transformacyjnych.

Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com

Czytaj dalej »